Gi innspill

Utvalget skal etter behov innhente synspunkter og innspill fra berørte aktører i Norge. På denne siden kan alle som ønsker det gi innspill til utvalgets arbeid.

Utvalget har fått mange gode innspill til sitt arbeid, både gjennom denne nettsiden og gjennom møter med ulike aktører. Samtidig vil utvalget gjerne ha flere innspill før de skriver ut sin ferdige utredning. Innspill er ønsket blant annet om hvordan norske aktører – både private og offentlige – jobber med naturrisiko i praksis. Under fanen Aktuelt ligger en appell fra 18. september hvor utvalgsleder Aksel Mjøs ber om ytterligere innspill.

Innspill kan gis via skjemaet under. Innspill bør være lagt inn i løpet av fredag 6. oktober, slik at utvalget får tid til å bearbeide dem.

Utvalget vil gå gjennom alle innspill som kommer og se hvordan de bør brukes. Utredningen vil liste hvem som har gitt innspill, men vil ikke gå gjennom eller kommentere de enkelte innspillene i utredningen. Noen innspill kan det være aktuelt å bruke som eksempler i utredningen. Utvalget vil vi ta kontakt dersom det er aktuelt eller om vi ser ting vi ønsker å høre mer om.

Innspillsrunde vinteren 2023

Tirsdag 28. februar gjennomførte naturrisikoutvalget et webinar for å orientere om arbeidet og for å invitere til å gi skriftlige innspill etter webinaret. På webinaret orienterte utvalgsleder Aksel Mjøs om bakgrunnen for utvalget og om utvalgets mandat og sammensetning, og presenterte åtte spørsmål hvor utvalget ønsker særlig ønsket innspill. Spørsmålene er gjengitt under. Utvalget mottok nærmere 30 innspill etter webinaret, og disse finner du under fanen «Se innspill».

HVORDAN NORSKE AKTØRER SER PÅ NATURRISIKO I DAG

1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold?

2. På hvilke måter kan deres virksomhet bli påvirket av endringer i naturen og ressursgrunnlaget i Norge eller i andre land? Hva er mest vesentlig, kobling direkte til egen virksomhet eller indirekte via verdikjeder?

3. På hvilke områder bør deres virksomhet være forberedt på å møte endringer i myndighetenes regelverk? Hva med andre rammevilkår, inkludert markedsforhold, teknologi og holdningsendringer?

HVORDAN VURDERER OG HÅNDTERER NORSKE AKTØRER NATURRISIKO

4. Håndterer deres virksomhet naturrisiko i dag? Er dette i så fall formalisert eller håndteres det på annet vis? Hvordan er det i så fall koblet til klimarisiko og andre former for bærekraftsrisiko?

5. Hva slags styringsverktøy og datagrunnlag trenger dere for å vurdere naturrisiko bedre enn i dag? Hva kan myndighetene gjøre for å sette dere bedre i stand til å vurdere naturrisiko?

6. Hva slags dilemmaer møter dere i beslutninger som berører natur og naturrisiko?

7. Hvilke planer har dere om å ta mer hensyn til naturrisiko? I så fall, hvordan og hvorfor?

SUPPLERENDE DOKUMENTASJON

8. Har dere dokumentasjon som kan være relevant for utvalget?