Innspill til utvalget

Utvalget skal etter behov innhente synspunkter og innspill fra berørte aktører i Norge. På denne nettsiden har alle som ønsker det kunne gi innspill til utvalgets arbeid. Muligheten for innspill ble stengt etter 21. desember 2023.

Utvalget har fått mange gode innspill til sitt arbeid, både gjennom denne nettsiden og gjennom møter med ulike aktører. Innspill har vært ønsket blant annet om hvordan norske aktører – både private og offentlige – jobber med naturrisiko i praksis. Under fanen Aktuelt ligger en appell fra 18. september 2023 hvor utvalgsleder Aksel Mjøs ba om ytterligere innspill.

Utvalget har gått gjennom alle innspill som kommer og sett på hvordan de bør brukes. Utredningen lister hvem som har gitt innspill, men går ikke gjennom eller kommenterer de enkelte innspillene . Noen innspill er brukt som eksempler i utredningen.

Innspillsrunde vinteren 2023

Tirsdag 28. februar gjennomførte naturrisikoutvalget et webinar for å orientere om arbeidet og for å invitere til å gi skriftlige innspill etter webinaret. På webinaret orienterte utvalgsleder Aksel Mjøs om bakgrunnen for utvalget og om utvalgets mandat og sammensetning, og presenterte åtte spørsmål hvor utvalget ønsker særlig ønsket innspill. Spørsmålene er gjengitt under. Utvalget mottok nærmere 30 innspill etter webinaret, og disse finner du under fanen «Se innspill».

HVORDAN NORSKE AKTØRER SER PÅ NATURRISIKO I DAG

1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold?

2. På hvilke måter kan deres virksomhet bli påvirket av endringer i naturen og ressursgrunnlaget i Norge eller i andre land? Hva er mest vesentlig, kobling direkte til egen virksomhet eller indirekte via verdikjeder?

3. På hvilke områder bør deres virksomhet være forberedt på å møte endringer i myndighetenes regelverk? Hva med andre rammevilkår, inkludert markedsforhold, teknologi og holdningsendringer?

HVORDAN VURDERER OG HÅNDTERER NORSKE AKTØRER NATURRISIKO

4. Håndterer deres virksomhet naturrisiko i dag? Er dette i så fall formalisert eller håndteres det på annet vis? Hvordan er det i så fall koblet til klimarisiko og andre former for bærekraftsrisiko?

5. Hva slags styringsverktøy og datagrunnlag trenger dere for å vurdere naturrisiko bedre enn i dag? Hva kan myndighetene gjøre for å sette dere bedre i stand til å vurdere naturrisiko?

6. Hva slags dilemmaer møter dere i beslutninger som berører natur og naturrisiko?

7. Hvilke planer har dere om å ta mer hensyn til naturrisiko? I så fall, hvordan og hvorfor?

SUPPLERENDE DOKUMENTASJON

8. Har dere dokumentasjon som kan være relevant for utvalget?