Eksfin Eksportfinansiering Norge

Innspill fra Eksfin Eksportfinansiering Norge 23/03/2023 (Marte Næss)

HVORDAN NORSKE AKTØRER SER PÅ NATURRISIKO I DAG
1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold?
Svar:
• Vi påvirker natur indirekte gjennom våre finansieringer (lån og garantier til norske eksportbedrifter og/eller deres kunder og underleverandører).
• Det er spesielt finansiering av fornybar energi (offshore vindparker, solenergiparker), fiskeri og havbruk, industri og olje og gass som kan påvirke natur.
• Å unngå og redusere negativ påvirkning på natur i prosjektene vi finansierer er Eksfins målsetning og forpliktelse i tråd med nasjonal lovgivning og internasjonale retningslinjer. Alle prosjekter som Eksfin finansierer som påvirker biodiversitet i henhold til Equator Principles/ IFC sin standard for biodiversitet har netto null påvirkning på biodiversitet. Prosjekter med påvirkning på kritiske habitat går lenger. De skal gi positiv påvirkning på biodiversitet i henhold til samme nevnte standard.
• På transaksjonsnivå gjør vi vurderinger av kundens avhengighet av natur når det er relevant, i første rekke kundens avhengighet til råvarer fra naturen som vurderes i kredittvurderingen.
• Vi har ikke undersøkt vår avhengighet av natur og påvirkning på natur på mer overordnet nivå. Vi har derfor ikke grunnlag for å vurdere hva som er mest vesentlig for oss: avhengighet av natur eller påvirkning på natur.

2. På hvilke måter kan deres virksomhet bli påvirket av endringer i naturen og ressursgrunnlaget i Norge eller i andre land? Hva er mest vesentlig, kobling direkte til egen virksomhet eller indirekte via verdikjeder?
• For Eksfin som finansinstitusjon eiet av staten kan vår evne til å sikre statens verdier bli redusert av endringer i naturen og ressursgrunnlag som påvirker kundene våre og deres betalingsevne.
• Et eksempel er om kunder mister tilgang til råvarer fra naturen som de er avhengig av, og misligholder sine lån.
• Råvarene kan i prinsippet komme fra hele verden. Vi har ikke kartlagt og samlet data på hvor i verden råvarene til kundene våre kommer fra, men kundene har en forpliktelse til å kartlegge verdikjedene sine selv.

3. På hvilke områder bør deres virksomhet være forberedt på å møte endringer i myndighetenes regelverk? Hva med andre rammevilkår, inkludert markedsforhold, teknologi og holdningsendringer?
• Eksfin bør forberede seg på at norske og utenlandske myndigheter begrenser/fordyrer arealer (eks innføring av naturavgift) og at kundene våre er uforberedt på slike endringer. Det gjør kunden eksponert for en finansiell overgangsrisiko som ikke er håndtert pr i dag. Det kan påvirke kredittvurderingen negativt, og i verste fall gjøre prosjekter ulønnsomme.
• Kummulative effekter blir et viktig område, og Eksfin må være forberedt å ta vanskelig vurderinger om totalpåvirkning på større områder enn prosjektet vi finansierer.
• Eksfin bør nok også forberede seg på endrede markedsforhold, endringer i teknologi og holdningsendringer. Dette er forhold som må vurderes nærmere.

HVORDAN VURDERER OG HÅNDTERER NORSKE AKTØRER NATURRISIKO
4. Håndterer deres virksomhet naturrisiko i dag? Er dette i så fall formalisert eller håndteres det på annet vis? Hvordan er det i så fall koblet til klimarisiko og andre former for bærekraftsrisiko?
Svar:
• Eksfin håndterer naturrisiko i dag i transaksjonsvurderinger.
• Arbeidet med å vurdere påvirkning på natur fra prosjekter vi finansierer er i stor grad formalisert gjennom vår bærekraftpolicy og våre rutiner for aktsomhetsvurderinger, og inngår i vårt arbeid for å vurdere bærekraft som helhet, dvs miljø, klima, sosiale forhold og forebygging av korrupsjon, hvitvasking og sanksjonsbrudd.
• Arbeidet med å vurdere kunden sin avhengighet av natur gjøres i kredittvurderinger der det er aktuelt.
• I prosjekter med forventet store klimagassutslipp kreves en «Climate Change Risk Assessment» som inkluderer påvirkning på naturen.
• Kredittvurderinger inkluderer også vurdering av kundens klimarisiko i form av omstillingsrisiko og fysisk risiko, uten at vi nødvendigvis kobler klimarisiko med påvirkning på natur og naturtap. Vi har ikke rutine på å gjøre denne koblingen pr i dag, men dette er en av flere ting vi må vurdere om vi trenger fremover.

5. Hva slags styringsverktøy og datagrunnlag trenger dere for å vurdere naturrisiko bedre enn i dag?
Svar: Vi har ikke vurdert dette enda (prematurt).

6. Hva slags dilemmaer møter dere i beslutninger som berører natur og naturrisiko?
Svar: Vi lener oss tungt på internasjonale retningslinjer for å nettopp unngå dilemmaer. Til tross for at vi har slike retningslinjer, spår vi flere dilemmaer fremover skapt av interessekonflikter mellom raskere utbygging av fornybar energi og bevaring av natur, og manglende forståelse for at klimakrise og naturkrise er to sider av samme sak og må løses sammen.

7. Hvilke planer har dere om å ta mer hensyn til naturrisiko? I så fall, hvordan og hvorfor?
Svar: I tildelingsbrevet for 2023 fra eier (Nærings- og Fiskeridepartementet) har Eksfin fått i oppdrag å ta mer hensyn til risiko, mer spesifikt skal Eksfin:
• identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til natur og integrerer dette i selskapets strategier.
• setter mål og iverksetter tiltak for å redusere egen negativ påvirkning og øke positiv påvirkning på naturmangfold og økosystemer, og rapporterer om måloppnåelse
• benytter anerkjente standarder for rapportering av naturrisiko og påvirkning på naturmangfold og økosystemer

SUPPLERENDE DOKUMENTASJON
8. Har dere dokumentasjon som kan være relevant for utvalget?
Svar: Nei