NORCE Norwegian Research Centre

Klimatilpasning som risiko og mulighet for natur i Norge

Som følge av klimaendringer har det oppstått et stort behov for omfattende klimatilpasninger slik som flomsikring.

Tradisjonelt har slike tiltak hatt svært negative konsekvenser for miljøforhold i vassdrag (kanalisering, kraftutbygging, forskj. former for regulering inkl flomtuneller). Det blir vanskelig og ofte umulig å oppnå Norges miljømål, dersom man utelukkende satser på slike metoder i fremtiden.

Vi har utredet dette nærmere i et omfattende arbeid og viser både risiko og muligheter ved klimatilpsning. (https://hdl.handle.net/11250/3043550 og vedlegg)

Vårt innspill er å inkludere
• en forbedret arealplanlegging,
• naturbaserte løsninger og vassdragsrestaurering,
• samt avbøtende miljøtiltak ved tradisjonell sikring

som sentrale element i klimatilpasning dersom risiko for natur og miljøtilstand skal reduseres.

Med vennlig hilsen
Dr. Ulrich Pulg

Sluttrapport_NORCE-LFI-458-24_12_2022_uten-vedlegg.pdf