Offshore Norge

Offshore Norge takker for muligheten til å komme med innspill til arbeidet som Naturrisikoutvalget skal gjøre.

Offshore Norge er bransjeforening for olje og gass og selskap som vil utvikle havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring (CCS) samt marine mineraler. Energisektoren er inne i en stor og gjennomgripende omstilling, og det er viktig med forutsigbarhet i rammevilkår både for nye energiformer som havvind, CCS, marine mineral og tradisjonell olje og gassvirksomhet.

Offshore Norge har vært, og vil også i framtiden være, en aktiv bidragsyter til å bygge kunnskap om havområdene på norsk sokkel, og den påvirkning ulik næringsaktivitet kan ha på naturressurser i havet.

Gjennom KonKraft-samarbeidet har Offshore Norge vedtatt ambisiøse klimamål for 2030 og 2050, med årlig rapportering av status for måloppnåelse. Mer informasjon om dette kan finnes på våre nettsider. Vi ønsker å bidra til en ny og framtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen og CO₂-fangst og -lagringsprosjekter som tilrettelegger for store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden. Klimamålene og tiltak for å redusere utslipp, inkludert utbygging av ny fornybar energi, må ses i sammenheng med ivaretakelse av natur og økosystemer for å sikre en bærekraftig utvikling.

Det er positivt at arbeidet skal bygge videre på tilnærming og begrepsbruk fra Klimarisikoutvalgets arbeid, samt annet relevant arbeid nasjonalt og internasjonalt. Naturrisikoutvalget beskriver på sine sider at naturrisiko kan ha ulike definisjoner og benyttes ulikt i ulike bransjer. En klar definisjon er derfor viktig å få på plass gjennom arbeidet.

Vi ønsker å understreke viktigheten av forutsigbare rammevilkår for de ulike næringsaktivitetene på norsk sokkel samtidig som man ivaretar og legger til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk som ivaretar miljøet og naturmangfoldet på en god måte.

Naturrisiko er vesentlig for våre medlemmer. Hva som anses som mest vesentlig vil kunne variere mellom næringene, og også i forhold til modenhet av næringene. Vi har for eksempel hatt petroleumsvirksomhet i over 50 år på norsk sokkel, og industrien har bidratt betydelig til å bygge opp kunnskap om påvirkning på miljø og natur virksomheten kan ha. Dette er noe vi vil videreføre i oppbyggingen av de nye verdikjedene, og vi deltar nå i flere forskningsprosjekter som skal bygge kunnskap om påvirkning fra havvind og mineralutvinning.

Det vil komme mange endringer i rammevilkår framover, blant annet gjennom revidert naturavtale. Det er også mye internasjonalt regelverk (EU) som treffer våre virksomheter. Vi ønsker en helhetlig havforvaltning som legger til rette for verdiskapning innenfor bærekraftige rammer, slik forvaltningsplanen legger opp til. Det er allerede flere eksempler på delvis overlappende rammevilkår nasjonalt og EU, der EU-regelverk ofte er lite hensiktsmessig for bruk for i næringer offshore.
Rapporteringskravene er sterkt økende, og det er ønskelig at det også er fokus på reell nytteverdi for natur og miljø av eventuelle nye rapporteringskrav (for naturrisiko).

Det kommer til å bli krevende diskusjoner framover når klima- og naturkrisen skal løses samtidig som det skal legges til rette for industriell aktivitet som skaper arbeidsplasser og verdier. Offshore Norge er opptatt av at man tar en helhetlig tilnærming til disse utfordringene og er opptatt av god og konstruktiv dialog med myndigheter og berørte aktører.

Energiomstillingen er avhengig av mineraler. Det pågår en åpningsprosess for utvinning av mineraler i norske havområder. Mineralutvinning vil kunne ha negativ påvirkning på natur, samtidig som utvinning i norske havområder vil kunne ha betydelige høyere standarder for miljøkrav og sikkerhet/sosiale forhold enn utvinning i mange andre land.

Påvirkning på natur og økosystemer er ofte komplekse og sammensatte, og hvordan enkeltaktører/enkeltnæringer skal vurdere samlet belastning kan være en utfordring. Her kan myndighetene bidra. Håndtering av naturrisiko må også integreres i en helhetlig forvaltning slik at naturrisiko er en integrert del av vurderingen før man tillater/åpner for aktivitet.

Vi bidrar gjerne med mer utfyllende informasjon til Naturrisikoutvalgets arbeid på et senere tidspunkt.