Equinor

Innspill på vegne av Equinor – levert av Peter Greve

HVORDAN NORSKE AKTØRER SER PÅ NATURRISIKO I DAG

1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold?

Equinor opplever påvirkning på natur som mest vesentlig i denne sammenheng. Vår virksomhet har faktisk eller mulig påvirkning på naturen gjennom forurensing, inkludert planlagte og utilsiktede utslipp til sjø, land eller luft. Vår bruk av land- og havområder og forstyrrelser på grunn av dette, inkludert støy fra vår virksomhet og risiko for sammenstøt med dyr, samt innføring av fremmede arter fra fartøyer kan også ha en negativ påvirkning på biologisk mangfold og økosystemer.

Gjennom våre partnere og leverandører kan vi også indirekte bidra til påvirkning på naturen. For eksempel i virksomhet der det brukes store mengder materialer som metall, sement og kjemikalier som gjennom produksjonsprosessen kan påvirke natur.

Avhengigheter som er aktuelle for Equinor er blant annet uttak av naturressurser i vår forsyningskjede og den biologiske rensingen som skjer i havet når vi slipper ut produsert vann som inneholder mindre fraksjoner av olje og kjemikalier til sjø ved noen av våre offshoreplattformer.

2. På hvilke måter kan deres virksomhet bli påvirket av endringer i naturen og ressursgrunnlaget i Norge eller i andre land? Hva er mest vesentlig, kobling direkte til egen virksomhet eller indirekte via verdikjeder?

Med utgangspunkt i Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) sin definisjon av natur-relaterte fysiske risikoer opplever Equinor at det er begrenset mulig direkte påvirkning for selskapet grunnet begrenset direkte avhengighet av natur. Vi opplever derfor koblingen gjennom leverandørkjeden som viktigere.

3. På hvilke områder bør deres virksomhet være forberedt på å møte endringer i myndighetenes regelverk? Hva med andre rammevilkår, inkludert markedsforhold, teknologi og holdningsendringer?

Det er økende forventninger fra blant annet politikere, akademia, sivilsamfunnet og lokalsamfunn for rask handling for å reversere tapet av biologisk mangfold dette tiåret. Global og regional politikk for natur-relatert risikostyring og rapportering er under utarbeiding og styrkes i tråd med Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Disse utgjør et nytt sett med detaljerte forventninger til selskaper om påvirkning på og avhengighet av naturen, og har direkte relevans til Equinor sin virksomhet og selskapets omfattende leverandørkjede.

For Equinor, som er en stor operatør av olje- og gassfelt til havs med en voksende havvindportefølje, vil styringen av vår virksomhet og dens mulige påvirkning på det marine miljøet fortsatt være en prioritet. Tidligere var vår egenopererte virksomhet på land begrenset til noe olje- og gassaktivitet. De nylige investeringene i, og våre ambisjoner for, prosjekter for karbonfangst og -lagring, solenergi, hydrogen og batterilagring understreker at det blir stadig viktigere for oss å ta hensyn til miljøet på land.

Overgangen til en mer ressurseffektiv sirkulærøkonomi er et nøkkelområde som i stadig større grad gjenspeiles i forventninger fra interessegrupper og i forretningsavtaler, for eksempel i sammenheng med EUs taksonomi og for utbygging av nye vindparker.

Equinor opplever også økte forventninger fra finanssektoren, for eksempel gjennom etableringen av rammeverket fra TNFD.

Endringer i rammevilkår innen alle disse områdene kan utgjøre omstillingsrisikoer for Equinor.

HVORDAN VURDERER OG HÅNDTERER NORSKE AKTØRER NATURRISIKO

4. Håndterer deres virksomhet naturrisiko i dag? Er dette i så fall formalisert eller håndteres det på annet vis? Hvordan er det i så fall koblet til klimarisiko og andre former for bærekraftsrisiko?

Vårt rammeverk for målstyring og risikohåndtering gir oss mulighet til å systematisk adressere viktige miljøaspekter som en integrert del av vår tilnærming til bærekraft. Vår førsteprioritet er å unngå eventuelle negative effekter. Hvis dette ikke lar seg gjøre, har vi til hensikt å redusere dem til et minimum. Under planleggingen av alle våre anlegg, før bygging eller drift kan starte, er utredninger av påvirkning og risiko relatert til miljø og samfunn, der vi involverer interessenter, en viktig del av vår styringsmetode. Vi utfører også miljøovervåking knyttet til anlegg/installasjoner i drift. For å støtte kontinuerlig forbedring har vi flere forskningsaktiviteter knyttet til biologisk mangfold/natur.

5. Hva slags styringsverktøy og datagrunnlag trenger dere for å vurdere naturrisiko bedre enn i dag? Hva kan myndighetene gjøre for å sette dere bedre i stand til å vurdere naturrisiko?

Datagrunnlag og metoder for bedre forståelse av mulig indirekte påvirkning gjennom leverandørkjeder er en sentral utfordring. Tilgjengeliggjøring av mer data/informasjon om naturtilstand på regionalt nivå er viktig for å istandsette enkeltaktørers vurdering av bidrag til kumulativ påvirkning i et område.

6. Hva slags dilemmaer møter dere i beslutninger som berører natur og naturrisiko?

Forholdet mellom samfunnets behov for energi og fotavtrykket forbundet med å levere energien.

7. Hvilke planer har dere om å ta mer hensyn til naturrisiko? I så fall, hvordan og hvorfor?

For å støtte den globale ambisjonen om å reversere tap av natur innen 2030, etablerte vi i 2021 vår biodiversitetsposisjon. Equinor har blant annet til hensikt å gå utover prinsippet om «null skade». I tillegg til å iverksette relevante tiltak for å redusere eventuell negativ påvirkning vil vi også implementere tiltak med ambisjon om positiv påvirkning. Vi iverksetter nå «Netto positiv planer» for prosjekter i områder med høy biologisk verdi og etablerer en oversikt over viktige biologiske ressurser i nærheten av alle våre anlegg/installasjoner.

Vi har også fulgt arbeidet til TNFD som medlem av TNFD Forum og vil når det endelige rammeverket er klart vurdere hvilke endringer vi eventuelt bør gjøre i vår tilnærming.

SUPPLERENDE DOKUMENTASJON
8. Har dere dokumentasjon som kan være relevant for utvalget?

Equinor biodiversity position: https://cdn.equinor.com/files/h61q9gi9/global/662cd9720f8ba28172f86e2eaf90d5a6590df3b3.pdf?biodiversity-position-equinor.pdf

Equinor Energy Transition Plan
https://cdn.equinor.com/files/h61q9gi9/global/6a64fb766c58f70ef37807deca2ee036a3f4096b.pdf?energy-transition-plan-2022-equinor.pdf

Equinor Integrated Annual Report
https://www.equinor.com/investors/annual-reports