John Eirik Grova

Sendes i personlig kapasitet:

Innspillet relaterer til den sosiale dimensjonen av naturrisiko i globale verdikjeder som norske selskaper er en del av. Rapporten bør referere til risiko for menneskerettighetsforsvarere og forsvarere av natur, inkludert ledere for urfolksgrupper og andre, som utsettes for alvorlige trusler i forbindelse med næringsaktivitet som bidrar til nedbygging og ødeleggelse av natur.

En viktig referanse i denne sammenheng er Global Witness sin årlige rapport om status for angrep mot «Environmental defenders». Selskapers plikter og ansvar på dette området bør også knyttes opp mot kommende krav under EUs Corporate Sustainability Due Diligence Directive og naturligvis åpenhetsloven og underliggende internasjonale standarder – FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.