Veterinærinstituttet

Innspill til Naturrisikoutvalget Naturrisikoutvalget c/o Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Veterinærinstituttet takker for invitasjonen til å komme med innspill til Naturrisikoutvalget. Når Naturrisikoutvalget etterspør hvordan vår virksomhet påvirkes, tolker vi det, som en del av offentlig forvaltning og beredskap, dithen at det gjelder forhold som påvirker vårt samfunnsoppdrag. Veterinærinstituttet er et biomedisinsk…

Havforskningsinstituttet

Vedlagt oversendes innspill fra Havforskningsinstituttet. Innsendt av Turid Stamnesfet. Horingssvar-Naturrisikoutvalget-Havforskningsinstituttet-frist-06102023-final.pdf

Naturvernforbundet

INNSPILL TIL NATURRISIKOUTVALGETS ARBEID Naturvernforbundet takker for anledningen til å gi innspill til utvalgets arbeid og ser positivt på arbeidet med systematisk kartlegging av naturrisiko. Vi vil her komme med noen korte momenter. Det internasjonale arbeidet gjennom IPBES og naturavtalen har understreket at naturmangfoldet er under press – at arealinngrep, fragmentering, forurensing og klimaendringer medfører…

Boligprodusentenes Forening

Boligprodusentenes Forening er en interesseorganisasjon for boligproduserende bedrifter i Norge. Foreningen har nærmere 800 medlemsbedrifter (kjeder, enkeltbedrifter i kjedene og enkeltstående bedrifter). Medlemmer står for over halvparten av boligbyggingen her i landet. Boligbyggingen er for tiden i krise. Salg og igangsetting av nye boliger har stupt. Salget det siste året er halvparten av det beregnede…

Norges Triatlonforbund

Norges Triatlonforbund er medlem av Europe og World Triathlon. Flere av våre internasjonale konkurranser og mesterskap har blitt eksponert til hendelser rundt klima i 2023 . Dette har sterkt påvirket oss som idrett og vi ser også at det er noe vi blir nødt til å forholde oss til i årene fremover. Vi svømmer primært…

John Eirik Grova

Sendes i personlig kapasitet: Innspillet relaterer til den sosiale dimensjonen av naturrisiko i globale verdikjeder som norske selskaper er en del av. Rapporten bør referere til risiko for menneskerettighetsforsvarere og forsvarere av natur, inkludert ledere for urfolksgrupper og andre, som utsettes for alvorlige trusler i forbindelse med næringsaktivitet som bidrar til nedbygging og ødeleggelse av…

SEB Norge

Innspill levert på e-post 14. mars 2023 til sekretariatet fra Ben Powell, Head of Sustainable Banking, SEB Norway 1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold? Relevant nature risks: We identified sectors in our credit portfolio with the…

Naturviterne

Innspill levert av Anders Skrede på e-post til sekretariatet 18. april 2023. Rapporten fra Menon fra mars 2023 som det vises til i innspillet er tilgjengelig på Størrelse teller: En kartlegging av kommunale og fylkeskommunale fagmiljøers attraktivitet i Norge 2023-Naturviterne-Innspill-til-naturrisikoutvalget-endelig.pdf

Side 1 av 4
1234